Opettajien Lähetysliiton säännöt

Opettajien Lähetysliiton säännöt

Liiton nimi on Opettajien Lähetysliitto ry., kotipaikka Tampere, Suomen Lähetysseura ry:n yhteisöjäsen.

 

Opettajien Lähetysliiton, jäljempänä liiton, tarkoituksena on tukea lähetystyöhön lähteviä opettajia ja kasvatusalan asiantuntijoita. Liitto tukee erilaisia koulutus- ja kasvatusalan hankkeita ulkomailla ja tekee lähetyskasvatustyötä kotimaassa.

 

Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnan-/tilintarkastajille maaliskuun loppuun mennessä. Toiminnan-/tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle huhtikuun loppuun mennessä, kuitenkin ennen vuosikokousta.

 

Liiton henkilöjäseniä ovat vuosi- ja ainaisjäsenet. Liiton jäseneksi voivat liittyä opettajat, opettajaksi opiskelevat ja ne, jotka haluavat tukea liiton työtä. Yhteisöjäseneksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset, oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Vuosikokous päättää jäsenmaksuista.

 

Liiton toimintaa johtaa vuosikokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 9-15 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Hallituksen jäsenistä kolmasosa on vuosittain erovuorossa. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsumana ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet hallituksen jäsenistä on paikalla fyysisesti tai etäyhteydellä.

Hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja, jonka hallitus valitsee.

Hallitus valitsee asioiden valmistelua ja juoksevien asioiden hoitamista varten keskuudestaan alaisuudessaan toimivan kolme-viisijäsenisen työvaliokunnan, jonka puheenjohtaja on liiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteerinä yhdistyksen toiminnanjohtaja.

 

Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kukin yksin.

 

Liitolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa sijoituksia ja kiinteää omaisuutta. Liiton varallisuutta ja sen tuottoa käytetään liiton tarkoituksen mukaiseen toimintaan. 

 

Hallituksen tehtävänä on edustaa liittoa ja vastata liiton toiminnasta ja

 1. panna toimeen kokousten päätökset,
 2. valvoa sääntöjen noudattamista,
 3. kutsua koolle liiton kokoukset,
 4. huolehtia uusien jäsenten hankkimisesta,
 5. pitää jäsenluetteloa,
 6. huolehtia jäsenmaksuista ja vastaanottaa lahjoituksia,
 7. päättää liiton omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä,
 8. lähettää Suomen Lähetysseuralle sopimuksen mukaiset maksut ja muut sille osoitetut varat,
 9. jättää tilinpäätös asiapapereineen toiminnan-/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta,
 10. antaa Suomen Lähetysseuran hallitukselle vuosikokouksensa jälkeen selostus liiton toiminnasta edellisen kalenterivuoden ajalta. Selosteessa on mainittava liiton jäsenluku sekä hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden nimet, ja mukaan on liitettävä tilinpäätös edelliseltä vuodelta,
 11. lähettää vuosikokouksen jälkeen Suomen Lähetysseuran hallitukselle jäljennös vuosikokouksen pöytäkirjasta ja
 12. antaa vaadittaessa Suomen Lähetysseuran valtuuttaman henkilön tarkastaa liiton varallisuus sekä siihen kuuluvat tilit, todisteet ja muut asiakirjat
 13. valita toiminnanjohtaja, määritellä hänen tehtävänsä ja päättää hänen työsuhteensa ehdoista.

 

Liitto kokoontuu vuosikokoukseen tai tarvittavaan ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta. Vuosi- ja ylimääräisistä kokouksista on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin Opettajien Lähetysliiton jäsenlehdessä.

Vuosikokous pidetään ennen huhtikuun loppua ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
 2. todetaan kokouksen laillisuus sekä läsnäolevat jäsenet,
 3. esitetään vuosikertomus ja päätetään sen hyväksymisestä,
 4. esitetään tilinpäätös ja toiminnan-/tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä,
 5. määrätään jäsenmaksujen suuruus,
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja,
 7. toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,
 8. valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnan-/tilintarkastajaa,
 9. valitaan edustajat Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen ja
 10. käsitellään muita asioita, joita yhdistyksen hallitus, Suomen Lähetysseuran hallitus tai joku jäsen on esittänyt. Viimeksi mainitussa tapauksessa on asia jätettävä hallitukselle vähintään kuukautta ennen vuosikokousta.

Liiton kokouksissa äänioikeus on kaikilla liiton jäsenillä.

 

10§

Muutoksia näihin sääntöihin saa ehdottaa liiton kokouksessa, mutta ne hyväksytään vasta seuraavassa vuosikokouksessa, johon hallituksen on annettava asiasta lausuntonsa. Muutosehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä ja Suomen Lähetysseuran hallituksen hyväksyminen. Muutosehdotuksesta on kokouskutsussa mainittava.

 

11§

Kysymyksen liiton purkamisesta saa esittää ainoastaan vuosikokouksessa ja jos äänten enemmistö puoltaa purkamista, ratkaistaan asia seuraavassa vuosikokouksessa 2/3:n enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Tässä kokouksessa myös Suomen Lähetysseuran edustajan tulee olla saapuvilla. Liiton purkautuessa on sen varat annettava Suomen Lähetysseuralle. Liitolla on kuitenkin oikeus sitä ennen lähemmin määrätä niiden käyttämisestä.

 

Säännöt on hyväksytty Opettajien Lähetysliitto ry:n vuosikokouksessa 17.3.2019.