Opettajien Lähetysliiton säännöt

Liiton nimi on Opettajien Lähetysliitto ry., kotipaikka Tampere.

 

Opettajien Lähetysliiton, jäljempänä  liitto, tarkoituksena on toimia Suomen Lähetysseura ry:n yhteisöjäsenenä opettajien, opettajiksi valmistuvien, koulunuorison ja lasten keskuudessa lähetyksen hyväksi ja hengellisen elämän elvyttämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Toteuttaakseen tarkoitustaan Opettajien Lähetysliitto ry. järjestää hengellisiä kokouksia ja esitelmätilaisuuksia ja kerää varoja erityisesti kasvatustyöhön Suomen Lähetysseuran työkentillä.

 

Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille tammikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle helmikuun loppuun mennessä.

 

Liiton henkilöjäseniä ovat vuosi-, ainais- ja kunniajäsenet. Liiton vuosi- ja ainaisjäseneksi voivat liittyä opettajat, opettajiksi valmistuvat ja ne, jotka haluavat tukea liiton työtä.                Kunniajäsenet kutsuu vuosikokous hallituksen esityksestä. Vuosikokous päättää vuosittain muilta kuin kunniajäseniltä perittävistä jäsenmaksuista. Ainaisjäsenet suorittavat kertakaikkisen jäsenmaksun.

Yhteisöjäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset, oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka hallitus hyväksyy jäseniksi. Yhteisöjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

Liiton toimintaa johtaa vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 15 jäsentä.

Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolmas osa aluksi arvalla, sitten vuoron mukaan. Eroava jäsen voidaan valita uudelleen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsumana ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä seitsemän jäsentä ovat saapuvilla.

Hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja, jonka hallitus valitsee.

Hallitus valitsee asioiden valmistelua ja juoksevien asioiden hoitamista varten keskuudestaan alaisuudessaan toimivan viisijäsenisen työvaliokunnan, jonka puheenjohtaja on liiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteerinä yhdistyksen toiminnanjohtaja.

 

Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kukin yksin.

 

Liitolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa rahastoja ja kiinteää omaisuutta.

 

 

 

 

 

 

Hallituksen tehtävänä on edustaa liittoa ja

 1. panna toimeen kokousten päätökset,
 2. valvoa sääntöjen noudattamista,
 3. kutsua koolle liiton kokoukset,
 4. huolehtia liiton toiminnasta ja uusien jäsenten hankkimisesta,
 5. pitää jäsenluetteloa,
 6. kerätä jäsenmaksut ja vastaanottaa lahjoituksia,
 7. päättää liiton omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä,
 8. lähettää Suomen Lähetysseuralle sopimuksen mukaiset maksut ja varat, jotka on tarkoitettu sille suoraan,
 9. jättää tilit asiapapereineen tilintarkastajille ennen tammikuun loppua,
 10. antaa Suomen Lähetysseuran johtokunnalle vuosittain viimeistään maaliskuun kuluessa lyhyt selostus liiton toiminnasta edellisen kalenterivuoden ajalta. Selosteessa on mainittava liiton jäsenluku sekä hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden nimet, ja mukaan on liitettävä tilinpäätös edelliseltä vuodelta,
 11. lähettää vuosikokouksen jälkeen Suomen Lähetysseuran johtokunnalle jäljennös vuosikokouksen pöytäkirjasta ja
 12. antaa vaadittaessa Suomen Lähetysseuran valtuuttaman henkilön tarkastaa liiton rahastot sekä niihin kuuluvat tilit, todisteet ja muut asiakirjat

 

Liitto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tarpeen vaatiessa. Vuosi- ja ylimääräisistä kokouksista on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin Opettajien Lähetysliiton jäsenlehdessä.

Vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
 2. todetaan kokouksen laillisuus sekä läsnäolevat jäsenet,
 3. esitetään vuosikertomus ja päätetään sen hyväksymisestä,
 4. esitetään tilit ja tilintarkastajien lausunto, päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä,
 5. määrätään jäsenmaksujen suuruus,
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja,
 7. toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,
 8. valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa,
 9. valitaan edustajat Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen ja
 10. käsitellään muita asioita, joita yhdistyksen hallitus, Suomen Lähetysseuran johtokunta tai joku jäsen on esittänyt. Viimeksi mainitussa tapauksessa on asia jätettävä hallitukselle vähintään kuukautta ennen vuosikokousta.

Liiton kokouksissa äänioikeus on kaikilla liiton jäsenillä.

 

10§

Muutoksia näihin sääntöihin saa ehdottaa liiton kokouksessa, mutta ne hyväksytään vasta seuraavassa vuosikokouksessa, johon hallituksen on annettava asiasta lausuntonsa. Muutosehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä ja Suomen Lähetysseuran johtokunnan hyväksyminen. Muutosehdotuksesta on kokouskutsussa mainittava.

 

11§

Kysymyksen liiton purkamisesta saa esittää ainoastaan vuosikokouksessa ja jos äänten enemmistö puoltaa purkamista, ratkaistaan asia seuraavassa vuosikokouksessa 2/3:n enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Tässä kokouksessa myös Suomen Lähetysseuran edustajan tulee olla saapuvilla. Liiton purkautuessa on sen varat annettava Suomen Lähetysseuralle. Liitolla on kuitenkin oikeus sitä ennen lähemmin määrätä niiden käyttämisestä.